Központi értékpapír nyilvántartás

A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja:

 • a belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait,
 • a belföldön nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott adatokat,
 • az ISIN azonosítókhoz kapcsolódó adatokat, valamint, a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.

A kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat, illetve a kibocsátó adataiban történt változást a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára. 

A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására köteles és jogosult, melyhez a központi értékpapír nyilvántartás adatait veszi alapul.

Minden piaci szereplő számára fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó nevének és címének megváltozására, az értékpapír-sorozatok kibocsátott névértékének változásának, az értékpapír-sorozatok átalakulásának, illetve megszűnésének bejelentése és azok nyilvántartásba vétele. A kibocsátóknak jogszabályi kötelezettsége az általa kibocsátott értékpapírok vonatkozásában bekövetkezett bármilyen változás KELER, mint központi értktár számára történő bejelentése, de az értékpapírok későbbi kezelése során esetlegesen felmerülő problémák is elkerülhetők, ha a változásokról a KELER-t kellő időben tájékoztatják.

A KELER prudens működése megfelelő garanciát jelent az általa befogadott értékpapírok vonatkozásában (pl.: amennyiben azokat biztosítékként, fedezetként ajánlják fel vagy szabályozott piacra kívánják azt bevezetni, stb.), az így kialakult bizalom fenntartását a KELER továbbra is elengedhetetlennek tartja. Ugyanakkor ezzel együtt szeretné támogatni az értékpapír-fogalom bővülésével (Ptk. 6:565. §) megnyíló piaci innováció lehetőségét, így az új, értékpapírnak minősülő befektetési eszközök tőkepiacon való megjelenését is, ezért a jövőben a kibocsátott értékpapírok aszerint kerülnek megkülönböztetésre, hogy mennyire ellenőrzött a kibocsátás körülménye. A KELER a megkülönböztetést az alábbiak szerint valósítja meg:

 • „A” típusú értékpapír: a jogszabályban nevesített, a Tpt. hatálya alá tartozó dematerializált értékpapírok, azaz részvény, kötvény, befektetési jegy, jelzálog-levél, kockázati tőkealap-jegy, kincstárjegy, kincstári takarékjegy, letéti jegy.
 • „B” típusú értékpapír: olyan dematerializált értékpapír, amely valamely „A” típusú értékpapír mögöttes terméke vagy azok kombinációja, és amelynek kibocsátója értékpapír-piaci felügyelő hatóság engedélyével rendelkezik;
 • „C” típusú értékpapír: valamennyi egyéb, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott dematerializált értékpapír.

Amennyiben az értékpapír fenti típusok szerinti besorolásával a kibocsátó nem ért egyet, úgy annak felülvizsgálatát kezdeményezheti.


Fontos tudnivalók:

 • A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át nyilvántartásába az értékpapírra, illetve a kibocsátóra vonatkozó adatok változását.
 • Annak érdekében, hogy a központi értékpapír-nyilvántartás mindig a hatályos adatokat tartalmazza, a kibocsátók kötelesek a KELER felé a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is haladéktalanul bejelenteni.
 • A központi értékpapír-nyilvántartás a kibocsátói bejelentésekre épül, így a KELER nem felel az abban nyilvántartott adatokért.
 • Dematerializált értékpapír-sorozatban történt adatváltozás átvezetésére csak a sorozathoz kapcsolódó dematerializációs esemény (pl. rábocsátott értékpapírok keletkeztetése) végrehajtásával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a kibocsátó dematerializált értékpapírra vonatkozó adatváltozást úgy jelent be, hogy azzal együtt nem kezdeményezi a kapcsolódó dematerializációs esemény végrehajtását, ebben az esetben a KELER tájékoztatja a kibocsátót a dematerializációs esemény végrehajtására vonatkozó kötelezettségéről.
 • A kibocsátó nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában Változás bejelentő lap központi értékpapír nyilvántartáshoz elnevezésű nyomtatványon jelenti be az adatváltozást. Dematerializált értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó dematerializációs esemény végrehajtásának kezdeményezi az adatváltozást. 

További információ:
Társasági események és kibocsátói osztály
E-mail:


Kapcsolódó letölthető dokumentumok:
Formanyomtatvány értékpapíradatok és kibocsátói adatok változásának KELER Zrt. részére történő bejelentéséhez
ISIN Formanyomtatvány


Hasznos linkek:
www.mnb.hu
www.kozzetetelek.hu