Történelem

KELER történelem

1993

A KELER megalapítása, 1993. október 12., kedd

A Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER) megalapítása jelentős mérföldkő volt a hazai tőkepiac fejlődésében, hiszen általa vált biztonságossá, átlátha­tóvá, kiszámíthatóvá és költség­hatékonnyá az értékpapírok hazai elszámolása és kiegyenlítése. Az új nemzeti infrastruktúra létrehozá­sával megteremtődött az a stabil környezet, amely megalapozta a hazai és a nemzetközi befektetők magyar tőkepiac iránti bizalmát.

1994

Pénzforgalmi rendszer kialakí­tása és új piac elszámolása

A KELER létrehozta és elindította a korlátozott pénzforgalmi rend­szerét, mely biztosítja az értékpapír ügyletek pénz oldali elszámolásá­nak hatékonyságát.

Megkezdődött a Budapesti Érték­tőzsde határidős piacának elszá­molása és kiegyenlítése.

1995

Emelkedő volumenek mellett folyamatosan fejlődő szolgál­tatások, nyitás a nemzetközi értékpapírpiacok felé

Az alapítás, és a stabil működés kereteinek kialakítását követően a már kifejlesztett szolgáltatások bővítésére, és új termékek kiala­kítására helyeződött a hangsúlyt. A forgalom nagyságrendi meg­ugrásának motorját az OTC állam­papír-piaci elszámolások adták, mindemellett pedig a KELER átvette a BÉT-tagok tőzsdeforgal­mi számláit.

Megvalósult az első cross-border tranzakció (külföldi értékpapírok kiegyenlítése).

1996

ISIN-kód kiadóvá válás, a nem­zetközi kapcsolatok kiteljesedé­se, szolgáltatásfejlesztés

Az Értékpapírkód-kiadó Szerve­zetek Nemzetközi Szövetsége (ANNA) felvette tagjai közé a KELER-t, ezáltal a magyar értékpa­pírok tekintetében jogosulttá vált ISIN-kód kiadására.

A CEDEL International (jelenleg: Clearstream) és a KELER között létrejött megállapodás alapján a két értéktár kölcsönösen letét­kezelési szolgáltatásokat nyújtott egymásnak.

Elindult a részvénykönyv-vezetési szolgáltatás.

1997

ISIN-kódok elterjedése, napi többszöri kiegyenlítés, a bizton­ság fokozása

Az egyes értékpapír-sorozatok megkülönböztetésére szolgáló kizárólagos használatú ISIN azo­nosítók az értékpapírok kötelező elemévé váltak.

Az állampapír-kereskedelmet támogatva a KELER bevezette a napon belüli többszöri kiegyen­lítést.

Letétkezelőként meghatározó sze­repet játszott a MATÁV New York-i Tőzsdére történő bevezetésében.

A tőkepiac biztonságának fokozása érdekében felelősségbiztosítást kötött.

1998

Az első dematerializált értékpa­pír, nemzetközi szerepvállalás

A KELER részvényeinek átala­kításával megszületett az első magyarországi dematerializált értékpapír.

A KELER és több európai, ázsiai és afrikai tőzsde részvételével megalakul a Határidős Piacok Szövetsége (AFM – Association of Future Markets).

Az osztrák központi értéktár, az OeKB (Oesterreichische Kontroll­bank) értékpapírszámlát nyitott a KELER-nél.

1999

Csatlakozás a VIBER rendszer­hez, DVP alapú kiegyenlítés kiterjesztése

Az év legjelentősebb eseménye a nagy összegű pénzügyi átutalá­sok elszámolását támogató valós idejű bruttó elszámolási rendszer (VIBER) elindulása volt. A KELER csatlakozása a rendszerhez lehe­tővé tette az értékpapírügyletek pénz ellenében történő azonnali kiegyenlítését (DVP).

A KELER kiterjesztette az aznapi DVP elvű elszámolási rendszerét az állampapírok mellett az összes, a KID által befogadható egyéb tőzsdei, illetve tőzsdén kívüli értékpapírra.

2000

Újabb lépés a külföldi értékpa­pírok letétkezelésében, az első dematerializált értékpapír a BÉT-en

Közel egy éven át tartó fejlesztési munkát követően decemberben sikeresen elindult az automatizált, a külföldi értékpapírok letétke­zelését (cross-border) támogató szoftverét.

Megtörtént az első, Budapesti Ér­téktőzsdén forgalmazott részvény dematerializált formába történő átalakítása.

2001

T+2-es kiegyenlítési ciklus a kötvények esetében, fejlett IT infrastruktúra

Az állampapírokon kívül a vállalati kötvények, és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekin­tetében is bevezetésre került a T+2 napos kiegyenlítési ciklus.

A neves amerikai szakmai folyó­irat, az eAI Journal (e-Business and Application Integration Journal) a KELER-nél működő, IBM MQSeries üzenetkezelő köztesszoftverre épülő rendszert választotta a 2001-es év legjobb alkalmazásintegrációs megoldásá­nak (Best Application Integration Solution 2001).

2002

T+3-mas kiegyenlítési ciklus a részvények esetében, a rend­szerbiztonság növelése

A nemzetközi trendeket követve 2002. november 18-án, a rész­vények esetében a KELER áttért a T+3-mas kiegyenlítési ciklusra.

A KELER áttért a biztosítékok naponta, aktuális piaci árakon történő újraértékelésére, aminek következtében tovább nőtt a hazai tőkepiac biztonsága.

2003

Több markáns szolgáltatásfej­lesztés, nemzetközi kapcsola­tok bővülése

A KELER, a Budapesti Értéktőzs­dével közös projekt keretében elszámolási kapcsolatot alakított ki a Deutsche Börse-én kötött ügyletek elszámolására. Ezzel összefüggésben, a KELER közvet­len számlakapcsolatot létesített az ügyletek elszámolását központi értéktárként végző Clearstream Banking Frankfurt-tal, valamint a KELER részére a klíring és el­számolási szolgáltatást közvetítői minőségben nyújtó letétkezelési-és klíringszolgáltatóval, a Citibank Frankfurt-tal.

A 2003-as év során új szolgáltatás­ként került bevezetésre az egyes derivatív termékek deviza alapú elszámolása.

2004

Szakosított hitelintézeti enge­dély megszerzése, előrelépés a biztonság terén, újabb nem­zetközi együttműködés

Az év elejétől a KELER megszerez­te a szakosított hitelintézeti en­gedélyét, melynek köszönhetően korlátozott pénzügyi tevékenység­gel támogatja a hazai és nemzet­közi kiegyenlítéseket.

A biztonságos működés további támaszaként, 2004 végén mű­ködésbe lépett a KELER háttér­központja, amely segítségével egy BCP esemény bekövetkezése estén is biztosított a folyamatos rendelkezésre állás.

A lengyel központi értéktárral (KDPW) kötött megállapodással tovább bővült a külföldi ügyfélkör.

2005

IT- és szolgáltatásfejlesztés, pia­ci harmonizáció, tőzsdék össze­olvadásának támogatása

A Budapesti Értéktőzsde és a Bu­dapesti Árutőzsde egyesülésének üzleti és technikai lebonyolítá­sában a KELER fontos szerepet vállalt. Az elszámolás- és kiegyen­lítés-technikai feladatokon túl egységesítenie kellett a garancia­vállaláshoz kapcsolódó biztosíték­rendszereket is.

Az infrastruktúra fejlesztésének 17

keretében a KELER olyan megol­dást fejlesztett ki, amely lehetővé tette a KELER saját, és az ügyfe­lek IT rendszerei közötti automa­tikus kommunikációt.

A KELER bevezette az értékpapír kiegyenlítések hatékonyságát támogató „hold/release” szol­gáltatást és megteremtette a „FoP” (free of payment) és „DVP” (delivery versus payment) - transzferek egységes feldolgozá­sának feltételeit.

2006

Optimalizálás és a cross-border szolgáltatások fej­lesztése

Az értékpapír kibocsátási, állo­mány és tranzakciós volumenek növekedése miatt szükség volt a rendszereken átívelő mező­szintű fejlesztésekre, valamint a cross-border szolgáltatások hatékonyságának növelésére. Je­lentős előrelépés történt többek között a XETRA elszámolások és a külföldi társasági események feldolgozásának automatizálá­sában.

2007

Kockázatkezelés és Code of Conduct

Az év egyik legjelentősebb fejlesztése a real-time kockázat­kezelés kiterjesztése volt a BÉT azonnali piacára.

Az Iparági szövetségek mun­kacsoportjai véglegesítették a Viselkedési kódex (Code of Conduct) hozzáférés és interoperabilitás pontjának gya­korlati alapelveit lefektető doku­mentumot, amelyet a KELER is elfogadott és aláírt.

2008

Megalakult a KELER KSZF, újabb tőkepiaci instrumentu­mok elszámolása és kiegyen­lítése

A jogszabályi előírásoknak meg­felelően, a tőkepiaci kockázatok mérséklése érdekében megala­kult a KELER Zrt. többségi, vala­mint a BÉT és az MNB kisebbségi tulajdonát képező KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft.

A BÉT azonnali részvénypiacán elindult az „investment” és „turbo” certifikátok kereske­dése, melyek elszámolására és kiegyenlítésére való felkészülés a KELER számára is új feladatokat jelentett.

2009

A KELER KSZF megkezdte működését, új eISIN rendszer bevezetése

2009. január 1-jén megkezdte te­vékenységét a központi garantőri tevékenységet ellátó, KELER KSZF Központi Szerződő Fél Kft.

A központi szerződő fél és az értéktári funkciók szétválasztásá­val párhuzamosan megvalósult az elszámolási és kiegyenlítési rendszer szétválasztása.

A könnyebben működtethető, nagyobb rendelkezésre állású, skálázható, valamint költséghaté­kony informatikai infrastruktúra megújítására irányuló beruhá­zások, és fejlesztések mellett élesítésre került az interneten keresztül elérhető, az ISIN-kód kiadást támogató ügyfélbarát alkalmazás az eISIN informatikai rendszer.

A KELER volt a házigazdája a világ értéktárai (CSDs) részére kétévente megrendezendő szakmai konferenciának, amely az addigi legsikeresebb CSD konferencia lett.

2010

Energiapiaci nyitás

A KELER Csoport elindította energiapiaci klíringszolgáltatá­sait, és megkezdődött a buda­pesti áramtőzsde első üzleteinek elszámolása a KELER KSZF segítségével.

A KELER KSZF általános klíring­tagként csatlakozott a német ECC klíringházhoz (European Commodity Clearing AG), ezáltal biztosítva a hozzáférést a hazai és a nemzetközi árampiacokhoz az árampiaci kereskedésben résztvevők számára.

A KELER KSZF megkezdte az NFKP platformhoz kötött gázpia­ci klíringszolgáltatását.

2011

Bővülés az energiapiacon

A KELER KSZF zártkörű rész­vénytársaság formában folytatja működését, ezzel is tovább növelve az általa kiszolgált piacok biztonságát.

A HUPX PhF klíringjével újabb energiapiaci termékek jelentek meg a KELER KSZF szolgáltatási palettáján.

2012

Kilépés a gázpiacra

A KELER Csoport elnyerte a 2013. január 2-án induló CEEGEX gáztőzsde elszámolására (klíring­jére) kiírt pályázatot. A gáztőzsde növeli az átláthatóságot, a KELER KSZF szerepvállalása pedig biztosíték a megkötött ügyletek elszámolására.

2013

Elindult a CEEGEX, a XETRA és a WARP, új alapokon a nem­zetközi letétkezelés

A gáztőzsde sikeres elindulásával megkezdődött a CEEGEX és a KELER KSZF közötti együttmű­ködés.

A Budapesti Értéktőzsde új ke­reskedési rendszerében (XETRA) megkötött ügyletek elszámolá­sához kapcsolódó szolgáltatáso­kat a KELER KSZF támogatja.

Elindult a WARP (Wide Application Routing Platform), integrált tranzakció-irányítási („order routing”) és kiegyenlítési rendszer, amely közvetlen kap­csolatot teremt az alapkezelő, a befektetési jegyeket forgalma­zó, az értékpapírok napi rábo­csátását, és törlését végző fél, valamint a KELER között.

A cross-border szolgáltatások további támogatása érdekében a SIX Securities Services (SIX SIS), mint globális letétkezelő lett a KELER partnere.

2014

EMIR engedély, új tőkepiaci szolgáltatás

A Magyar Nemzeti Bank az Euró­pai Unió felügyeleti kollégiumá­val közösen meghozott döntése alapján a régióban a KELER KSZF elsőként kapta meg az EMIR engedélyt.

A magyar tőkepiaci szereplők igényeit támogatva a KELER ki­alakította az EMIR jogszabályban előírt jelentési kötelezettséget támogató szolgáltatását.

2015

Újabb nemzetközi piac, REMIT jelentések

A KELER KSZF együttműködésre lépett a szerb energiatőzsdével, a SEEPEX-szel.

A REMIT jogszabály előírja vala­mennyi nagykereskedelmi ener­giapiacon kötött ügylet jelentési kötelezettségét, melyet a KELER az EMIR jelentéseket támogató rendszer továbbfejlesztésével segítette.

2016

Bővülő nemzetközi ügyfélkör

A KELER KSZF az APX és a Belpex áramtőzsdéken kereskedő belga, holland, brit és ír társaságok klíringbanki szolgáltatójává vált.

A hazai tőkepiaci szereplőkkel közösen a KELER megkezdte a csatlakozási előkészületeket a T2S (Target2 – Securities) rendszerhez.

2017

Csatlakozás a T2S-hez, felké­szülés az új Trade Reporting szolgáltatásokra

A KELER sikeresen csatlakozott az egységes európai értékpa­pír-kiegyenlítési rendszerhez a T2S-hez.

A KELER megkezdte a felkészü­lést a MiFID II és MiFIR jogsza­bályok által meghatározott 2018 januárjától esedékes jelentési kötelezettségek piaci támoga­tásához, melynek keretében megszerezte a szolgáltatások nyújtásához szükséges enge­délyeket.

2018

CSDR, bővülő Trade Reporting szolgáltatások

A KELER benyújtotta a felügyelő hatóság részére az Európai Unió központi értéktárak működését meghatározó jogszabály, a CSDR szerinti (Central Securities Depositories Regulation) újra­engedélyeztetési eljárásához szükséges dokumentumokat.

A KELER elindította a MiFID II és MiFIR jogszabályok által meghatározott jelentési kötele­zettségek piaci támogatásához kapcsolódó szolgáltatását.

2019

Elindult a KELER Szolgáltatásfejlesztési Program

A KELER 2019. május 16-án elindította a KELER Szolgáltatásfejlesztési Programot (KSZP), melynek célja a KELER automatizált, közel teljes körű T2S harmonizációja, a KELER által nyújtott szolgáltatások hatékonyságának növelése, a jogszabályi, és a belső szabályozási kereteknek való megfelelés a KELER üzleti működésének elősegítésére, valamint a KELER szolgáltatásait támogató, a kor követelményeinek megfelelő, moduláris és skálázható informatikai rendszer több szakaszban történő kialakítása.

2020

CSDR engedély megszerzése a pandémia alatt

A KELER CSDR szerinti működési engedélyét 2020. december 16-án szerezte meg.

„A KELER-nek egy rendkívül fontos mérföldkövet sikerült teljesítenie a CSDR engedély megszerzésével. Az értékpapírok kibocsátásának, valamint az értékpapír tranzakciók kiegyenlítésének legfontosabb háttérintézményeként jelentős lépést tettünk nem csak a hazai, hanem az európai tőkepiac rugalmasabb, biztonságosabb és átláthatóbb működése felé. Ez a siker mindnyájunk közös sikere, melyhez az elmúlt években minden kolléga extra erőfeszítésére szükség volt. Ezúton szeretném kiemelni a KELER és a Magyar Nemzeti Bank közötti példás együttműködést, mely elvezetett Bennünket az európai szintű engedély megszerzéséhez. Külön érdem, hogy a 2020-as évben kitört koronavírus járvány okozta helyzet nehézségei ellenére a szervezet kitartóan dolgozva tett azért, hogy minden téren megfelelhessen az új jogi és működési követelményeknek, és ezzel új alapokra helyezhesse a társaság működését.” (Demkó-Szekeres Zsolt, a KELER Zrt. vezérigazgatója.)

2021

KELER Szolgáltatásfejlesztési Program élesítése

Bevezetésre került az új értékpapír-kiegyenlítési rendszer, melyet az európai uniós központi értéktárakra vonatkozó CSDR és a kiegyenlítési fegyelmet szabályozó rendelet (SDR) előírásai tettek szükségessé.

Az élesítésre kerülő új platform 2021. december 6-án a KELER-ben kibocsátott magyar kibocsátású értékpapírok KELER-en belüli (fizetés nélküli vagy fizetés ellenében történő) kiegyenlítéséhez kapcsolódó tranzakciótípusokkal és funkcionalitásokkal, valamint az új és megújult, valamint a régi formátumú napvégi állományi és forgalmi riportokkal kezdte meg a működését.