Adatvédelem

Kérjük, szíveskedjék az alábbi feltételeket figyelmesen elolvasni!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az Önök részletes tájékoztatása a KELER Központi Értéktár Zrt. (a továbbiakban: KELER), illetve a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt. (a továbbiakban: KELER KSZF, a KELER és KELER KSZF együtt: KELER Csoport) által végzett személyes adatok kezeléséről, illetve feldolgozásáról. A KELER Csoport elkötelezett a személyes adatokra vonatkozó jogszabályok betartása mellett, különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletére (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (Infotv.). A személyes adatok kezelésével kapcsolatos alapfogalmakat és a vonatkozó jogszabályokat itt megismerheti.

A KELER Csoport tagjai adatkezelési tevékenységük kapcsán önálló adatkezelőnek, adatfeldolgozói tevékenységük során önálló adatfeldolgozónak minősülnek, így az általuk végzett adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységekről külön - a GDPR 30. cikkének megfelelő - adatkezelői és adatfeldolgozási nyilvántartásokkal rendelkeznek.

A KELER Csoport tevékenységéről bővebb információt itt és itt talál.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!


Személyes adatok kezelése a KELER Csoportban

I. A KELER és a KELER KSZF mint adatkezelők

A KELER Csoport tagjai az adatkezelés jellegétől függően több adatkezelési tájékoztatót is készítenek, melyben a konkrét adatkezelések kapcsán teljes körű tájékoztatást nyújtanak.

Az egyes tájékoztatókban az érintettek részletes tájékoztatást kapnak:

  1. az Adatkezelőre vonatkozó részletes információról;
  2. az adott adatkezelés kapcsán: a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról (jogos érdek jogalap esetén a jogos érdek is megnevezésre kerül), az adatkezelés időtartamáról, a személyes adatok forrásáról, valamint arról, hogy a személyes adatok továbbításra kerülnek-e, ha igen, akkor ki annak a címzettje, ki minősül adatfeldolgozónak, illetve arról, hogy a személyes adatok továbbításra kerülnek-e az Európai Unió területén kívüli harmadik országba;
  3. az Ön a GDPR III. fejezetében szabályozott jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáférés jogát, a kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jogát, az adatkezelés korlátozásához való jogát, a törléshez való jogát, az adathordozhatósághoz kapcsolódó jogát, az Ön személyes adatai kezelése elleni tiltakozási jogát, ezen túl tájékoztatást tartalmaz az elhunyt érintettet megillető jog más által történő érvényesítése kapcsán, az Önt esetlegesen megillető kártérítésről és sérelemdíjról és jogérvényesítési lehetőségekről);
  4. az adatvédelmi incidensek kezeléséről;
  5. az adatokhoz való hozzáférésről, adattovábbításról, illetve adatbiztonsági intézkedésekről.

A KELER Csoport tagjai által készített nyilvános adatkezelési tájékoztatók a következők:

KELER Zrt. adatkezelési tájékoztatói:

KELER KSZF Zrt. adatkezelési tájékoztatói:

A KELER és a KELER KSZF honlapjának használatához kapcsolódó adatkezelés

A KELER Csoport honlapjai (www.keler.hu; www.kelerkszf.hu) egyes szolgáltatások használata esetén – azok használata minőségének növelése, illetve a felhasználó számára egyszerűbbé tétele érdekében – anonim felhasználó-azonosítókat (cookie) alkalmaznak. Az anonim felhasználó-azonosító – cookie – egy olyan egyedi számítógép-azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, amelyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. A jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót személy szerint azonosítani, csak számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben nem szeretné, hogy anonim felhasználó-azonosító kerüljön a számítógépére, állítsa be böngészőjét úgy, hogy az ne engedje meg azok elhelyezését. Ebben az esetben azonban lehetséges, hogy egyes szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában ér el, mintha engedélyezte volna az anonim felhasználó-azonosítók elhelyezését.

A KELER Csoport munkavállalóira és vezető tisztségviselőkre vonatkozó adatkezelések

A KELER és a KELER KSZF mint munkáltató kezeli a munkavállalók (és egyéb jogviszony alapján munkát végző harmadik személyek), a vele megbízási jogviszonyban lévő vezető tisztségviselők, valamint adott esetben a hozzátartozóik személyes adatait. Az e jogviszonyokkal kapcsolatos adatkezelésekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak.

II. További adatfeldolgozás a KELER Csoportban, kiszervezések

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 343. § (2) bekezdése alapján a KELER Csoport tagjai jogosultak egymásnak – külön felhatalmazás nélkül – személyes adatokat átadni. Bizonyos, személyes adatokat is érintő tevékenységeket a KELER Csoport tagjai egymásnak, vagy külső szolgáltatónak kiszerveznek, az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról (EMIR), az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendeletének (2014. július 23.) az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (CSDR), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) rendelkezéseinek megfelelően. A kiszervezett tevékenységekről bővebb tájékoztatást az Üzletszabályzatainkban talál. 

III. Érintetti jogok, jogorvoslatok

„ A KELER cégcsoport elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;
 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.
Panasz, kérelem, bejelentés esetén Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az alábbi elérhetőségen:
Név: dr. Tarba Dorottya
elérhetősége: adatvedelmitisztviselo@keler.hu
Bejelentését, kérelmét, panaszát előterjesztheti az alábbi nyomtatványokon is.
 

 

 

 

 

 

Download (429 KB)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Download (311 KB)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Download (310 KB)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Download (310 KB)

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Download (310 KB)

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Download (310 KB)

 

 

 

 

 

 

 


Tájékoztató a KELER-es rendezvényen történő személyes adatok kezeléséről, képmás, hangfelvétel készítéséről és felhasználásáról

 

 

 

 

 

 

Download (429 KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (75 KB)