LEI kód

A LEI kód, egy 20 karakterből álló nemzetközi azonosító kód, amely a pénzügyi tranzakciókban részt vevő jogi személyek (bankok, kibocsátók, tőzsdei társaságok, tőzsdei kereskedők, befektetési alapok, stb.) egyértelmű, világszintű beazonosítására szolgál.

A LEI kód kiadására a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) nemzetközi szervezet által engedélyezett kiadóknak (Local Operating Unit - LOU) van jogosultsága. A KELER kódkiadói engedélyének megszerzéséig is folyamatosan segíti a piaci szereplőket a LEI kód azonnali elérésében. Ennek érdekében a KELER a német WM Datenservice-vel kötött megállapodást.

A LEI kódokat nem elég csak megigényelni, azokat az érvényesség fenntartásához évente meg is kell újítani. A már KELER által kezelt LEI kódok lejáratáról Ügyfeleink a lejáratot megelőzően hivatalos értesítőt kapnak annak érdekében, hogy a kód időben további egy évvel meghosszabbításra kerülhessen. Lehetőség van a KELER-en keresztül bármely kódkiadó által kibocsátott LEI kód meghosszabbítására is, az ehhez szükséges feladatokat az ügyfél megbízása alapján a KELER látja el.

A LEI kód ügyintézés folyamatának részleteit a dokumentumok között lévő tájékoztatónkban találja.

Az alábbi elérhetőségeken kollégáink készséggel állnak az Ügyfeleink rendelkezésére a felmerült kérdéseik esetén:

Írjon nekünk: LEI kóddal kapcsolatos kérdéseit itt teheti fel.
E-mail: lei@keler.hu
Telefon: +36 1 483 6315, +36 1 483 6254, +36 1 483 6145, +36 1 483 6207


Dokumentumok:

Új ügyfél dokumentációs igény:

 • Szerződés LEI kód kezelésében történő közreműködésre benyújtása cégszerűen aláírva, 2 eredeti példányban

 

Download (673 KB)

 

 

 • A szerződő fél törzsadatai benyújtása cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban

 

Download (791 KB)

 

 

 • A szerződést cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldánya(i) eredeti példányban vagy hiteles másolatban, vagy aláírás mintája eredetiben, vagy az iktato@keler.hu email címre a készítő ügyvéd által elektronikusan aláírt e-aktában.

 

 • LEI kód igénylés és hosszabbítás tájékoztató

 

Download (382 KB)

 

 

A fenti dokumentumokat kérjük postai úton vagy személyesen eljuttatni a KELER Zrt. címére; H-1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Személyes átadás esetén (akár futárszolgálattal) kollégáink munkanapokon 9:00-15:00 között állnak rendelkezésükre.


 • LEI kód igénylő űrlap

 

Download (824 KB)

 

 

Download (281 KB)

 

 

A KELER ügyfelei szempontjából kiemelt jogszabályok, amelyek előírják a LEI kód meglétét, használatát:

 • A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR), mely   2012. augusztus 16-án lépett hatályba, kötelezi a pénzügyi szolgáltatókat, hogy a derivatív tranzakciókra vonatkozó előírt jelentésekben egyértelműen azonosítsák be a tranzaktáló feleket egy egyedi azonosítóval. Az azonosításra az EMIR elsősorban az ún. Legal Entity Identifier (LEI) kód használatát írja elő. A Rendelet a LEI kódok megléte mellett elvárja, hogy azok érvényesek is legyenek az ügyletkötés időpontjában.
 • Az EU parlament és a tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MiFID II) alapján minden befektetési vállalkozásnak, jogi személynek és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak 2018. január 3-tól rendelkeznie kell LEI kóddal.
 • Az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU Rendelet (CSDR) és a kapcsolódó szabályozások előírják a kibocsátók LEI kódjának meglétét és azok érvényességét a dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó bizonyos események (keletkeztetés, rábocsátás, átalakítás és nyílt végű befektetési jegyek napi rábocsátása) esetén. A KELER – a CSDR rendelkezéseihez igazodva – köteles ellenőrizni a kibocsátók LEI kódjának érvényességét.
 • Az EU Parlament és a tanács 2015/2365 rendelete az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (SFTR) rendelkezései alapján nyújtott adatszolgáltatásnak ki kell terjednie a globális jogalany-azonosítókra (LEI-kódokra) is.


Az ESMA 2018. június 21-i közleménye:

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-temporary-period-leis-end-in-july-2018-esma-says

 

Az éves fenntartási díj az igényléstől számított egy éves periódusra vonatkozik. Pl.: A 2014.01.31-én kibocsátott LEI kód után először 2015.01.31-én kell fenntartási díjat fizetni, mely kötelezettségre 2015. január elején, figyelmeztető üzenetben hívjuk fel Ügyfeleink figyelmét.

Amennyiben az igénylést intéző szolgáltató és ügyfele között megszakad a szerződéses kapcsolat, úgy a LEI kód megújítás tekintetében az új szerződött szolgáltató, vagy közvetlenül a LEI kód tulajdonosa járhat el a KELER-nél.

2017. május 1-jei hatállyal bővült a LEI kód igénylés és az éves megújítás során megadandó adatok köre, a, jogi személy (közvetlen és a legmagasabb szintű) tulajdonos azonosítása is elvárt, amennyiben az a LEI-t igénylő leánycégre vonatkozóan konszolidált éves beszámolót készít és a tulajdonosokra vonatkozóan kivétel nem alkalmazható

Kivételek:

 • nincs ismert tulajdonosi szervezet;
 • a tulajdonos(ok) természetes személy(ek);
 • a tulajdonosi szervezet nem kötelezett konszolidált pénzügyi beszámoló készítésére;
 • az információ kiadása/közzététele jogi akadályok miatt nem lehetséges;
 • olyan jogi kötelezettségvállalások vonatkoznak az entitásra, melyek megakadályozzák az információ kiadását/ közzétételét;
 • az anyavállalat nem egyezik bele az adatai átadásába/ közzétételébe;
 • a kapcsolat nem ismert nyilvánosan;
 • nem kizárható az anyaszervezetnél vagy a leányszervezetnél a hátrány vagy kár okozásának lehetősége;
 • a közzététel hátrányt vagy kárt okozhatna a leányszervezet vagy az anyaszervezet számára.
 • „SZERZŐDÉS LEI KÓD KEZELÉSÉBEN TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSRE” formaszerződést 2 eredeti, cégszerűen aláírt példányban;
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, vagy az utolsó változást bejegyző végzést másolatban;
 • a szerződést cégszerűen aláíró(k) aláírási címpéldánya(i)t eredeti példányban vagy közjegyző által hitelesített másolatban, vagy aláírás-mintát készítő ügyvéd által aláírt es3-as formátumban az iktato@keler.hu email címre megküldve;
 • „Szerződő fél törzsadatai” formanyomtatvány egy eredeti, cégszerűen aláírt példányban.