GYIK

 

Amennyiben Ön még nem használt a KELER Online menüpontban elérhető eISIN alkalmazáshoz, a „Regisztráció” gomb segítségével teheti meg.

Amennyiben Ön már Regisztrált felhasználó a KELER Online menüpontban elérhető eISIN alkalmazáshoz, de elfelejtette a jelszavát, a „Jelszó emlékeztető” gombra kattintva, e-mail címének megadásával kérhet új belépési jogosultságot. A „Jelszó emlékeztető” által generált kóddal történő bejelentkezést követően a jelszót meg kell változtatni!

Amennyiben Ön Regisztrált felhasználó a KELER Online menüpontban elérhető eISIN alkalmazáshoz, az ott elérhető „Jelszó emlékeztető” gombra kattintva, e-mail címének megadásával kérhet új belépési jogosultságot. A „Jelszó emlékeztető” által generált kóddal történő bejelentkezést követően a jelszót meg kell változtatni!

Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet a (továbbiakban: ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket.

Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását.

Az ISIN azonosító kiadását és a kapcsolódó adatok nyilvántartását Magyarországon a KELER, mint nemzeti kódkiadó végzi. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek.

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni:
 • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
 • ha megváltozik a meglévő (korábban már ISIN-nel beazonosított) értékpapír-sorozat
  • előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
  • névértéke vagy devizaneme
  • kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
 • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
 • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni, ha:

 • a már azonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
 • a már azonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.
Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérelmére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:
 1. Elektronikusan a www.keler.hu/KELER Online menüpontból elérhető eISIN felületen keresztül
 2. Papír alapon az „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével és annak KELER-hez történő eljuttatásával.
 • eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül kezdeményezhető az ISIN igénylés, amely a KELER honlap ONLINE menüpontja alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.
 • A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatában található, amely díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg BANKKÁRTYÁ-val szükséges kiegyenlíteni. A szolgáltatásról kiállítandó számla vevő adatait a kérelmező adhatja meg.
 • A kiadott ISIN azonosítóról az eISIN rendszeren keresztül kap tájékoztatást és visszaigazolást a kérelmező.
 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla az igénylés során megadottak szerint postai úton vagy elektronikusan kerül megküldésre.
 • Papír alapon az „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető az ISIN azonosító allokálása. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését (www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/ISIN nyomtatványok) és kitöltését követően azt a Kérelmező aláírásával szükséges ellátni.
 • A kódkiadás díját a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.
 • Az eljárási díj befizetésének igazolását és a kitöltött adatlapot együtt szükséges eljuttatni a KELER részére (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet, 1426 Budapest, Pf. 57.) vagy az  e-mail címre.
 • A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül az adatlapon megadottak szerint megküldi a kérelmező részére.
 • A KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott értékpapír-típusok közül a „B” és a „C” típusok vonatkozásában ISIN azonosító csak papír alapon igényelhető.
Az ISIN kód kiadás díja a KELER Díjszabályzat VI. pontjában található:

 • eISIN rendszeren keresztül történő igénylés esetén: 9.500 Ft/kód, melyet kizárólag online felületünkön (Simple Pay fizetési rendszeren keresztül) van lehetősége kiegyenlíteni.
 • Formanyomtatványon történő igénylés díja 19.500 Ft/kód, melyet a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalással rendezni; az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot, a kitöltött adatlappal együtt kell a KELER részére eljuttatni.
A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint a dematerializálásra váró (nem keletkeztetett, azaz értékpapír számán még nem jóváírt) értékpapír-sorozat adataiban bekövetkezett változásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.

Értékpapír adatváltozás bejelentés díjmentes!

Amennyiben az adatváltozás dematerialzált értékpapírral rendelkező kibocsátót érint, kérjük, olvassa el a Dematerializált értékpapírok változásához kapcsolódó tájékoztatónkat (GYIK) az adatváltozás bejelentésével kapcsolatban.

A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint a dematerializálásra váró (nem keletkeztetett, azaz értékpapír számán még nem jóváírt) értékpapír-sorozat adataiban bekövetkezett változásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.

Értékpapír adatváltozás bejelentés díjmentes!

Amennyiben az adatváltozás dematerialzált úton előállított értékpapír sorozatot érint, kérjük, olvassa el a Dematerializált értékpapírok változásához kapcsolódó tájékoztatónkat (GYIK) az adatváltozás bejelentésével kapcsolatban.

Az ISIN kód mint azonosító egy beazonosított értékpapír-sorozathoz kapcsolódik.

Amennyiben az értékpapír-sorozatot dematerializált módon állították elő és a forgalomba hozatalára és kibocsátására nem kerül sor, úgy az ISIN azonosítót azonos értékpapírfajtához, egy másik értékpapír-sorozathoz fel lehet használni (örökítés).

ISIN azonosító kizárólag abban az esetben örökíthető, ha az új értékpapír-sorozat típusa, fajtája, előállítási módja, névértéke, devizaneme és kibocsátója (vagy befektetési alap) megegyezik az eredeti sorozat adataival. A változásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.Az adatmódosítás díjmentes.

Amennyiben az ISIN kérelemben fent nevezett adatok bármelyike került tévesen rögzítésre, az ISIN azonnosító nem örökíthető, a rossz adatokkal kiadott ISIN kód törlését kell kezdeményezni a Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz formanyomtatványon és ÚJ ISIN azonosítót kell igényelni a helyes adatokkal, az ISIN igénylés díjának megfizetésével egyidejűleg.

A Formanyomtatványon történő ISIN igénylés díját a KELER 14400018-09600102 számlaszámára szükséges átutalni.

Az átutalás igazolását, a kitöltött adatlappal együtt kell a KELER részére eljuttatni.

Az átutalás közlemény rovata szabadon tölthető, azonban a könnyebb beazonosíthatóság érdekében javasoljuk a Kibocsátó, vagy az értékpapír nevének feltűntetését.

1. Rövid névhez mit írjak?

Megadása technikai okból szükséges. Részvény esetében a Kibocsátó társaság rövid nevéből alkotott 10 karakteres név, lehetőség szerint utaljon a részvénytársaság nevére.

Azon társaságoknál, ahol több értékpapír sorozat kerül kibocsátásra, javasoljuk a sorozat (A, B, stb.) vagy az értékpapír típusra (T=törzsrészvény, D=dolgozói részvény, stb.) vonatkozó megkülönböztetést is.

Példa: KELER Zrt. esetében az értékpapír rövid név: KELER

2. Mi a teljes kibocsátás értéke?

A teljes kibocsátás értéke mindig a névérték egész számú többszöröse kell legyen, a teljes kibocsátás értéke (vagy más néven össznévérték) egyenlő az adott értékpapír sorozat névérték és a darabszám szorzatával.

Példa: A részvénytársaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, mely 5.000 darab egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényből áll. Ez esetben a teljes kibocsátás értéke mezőbe 5.000.000 Ft kerül.

3. Mi a névérték?

Egy részvény névértéke egy társaság alapításakor, vagy alaptőke emelésekor a kibocsátott részvények értékét jelöli. A névérték az Alapszabályban feltűntetésre kerül.

Példa: A részvénytársaság alaptőkéje 5.000.000 Ft, mely 5.000 darab egyenként 1.000 Ft névértékű törzsrészvényből áll. Ez esetben a névértéke mezőbe 1.000 Ft kerül.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ISIN igénylésnél a névérték adat helytelen (téves) megadása esetén a rossz adatokkal kiadott kód módosítására nincs lehetőség! Ebben az esetben új ISIN kódot kell igényelni, a téves adatokkal kiadott kódot töröltetni szükséges!

4. Mi a kibocsátás dátuma?

A kibocsátás dátuma a kibocsátásról szóló döntés dátuma – pl. Alapszabály dátuma, vagy a nyomdai-demat értékpapír átalakításáról szóló közgyűlési határozat dátuma.

5. Részvénynek lehet lejárati dátuma?

Részvények esetében a lejárati dátum kizárólag határozott időre alapított társaság esetében értelmezhető, egyéb esetben kérjük a lejárati dátum mezőt üresen hagyni.

ISIN azonosítót értékpapír sorozatonként kell igényelni. Azonos jogokat és kötelezettségeket megtestesítő értékpapírok képeznek egy sorozatot. Pl. részvények esetén annyi ISIN azonosítót szükséges igényelni, ahány fajta részvény sorozatot az alapszabály/alapító okirat, illetve ennek megfelelően a nyilvános cégadatok meghatároznak.

Nem számít megkülönböztetésnek a részvények kibocsátási értéke, de törtosztalékos, vagy nem teljesen befizetett ellenértékű részvények külön sorozatnak minősülnek.

Ideiglenes (részben befizetett) értékpapírhoz kizárólag Formanyomtatványokon lehet ISIN igénylést kezdeményezni. Ez esetben olvassa el a „Hogyan lehet papíros dokumentummal (Formanyomtatványon) ISIN-t igényelni?” c. fejezetet.

Az ideiglenes (részben befizetett) értékpapír ISIN igénylésével egyidejűleg a teljes befizetettségű sorozathoz is értékpapírkódot kell igényelni.

Az eISIN alkalmazáson keresztül részalapok által kibocsátott befektetési jegyekre, valamint ideiglenes (részben befizetett) és külföldi székhellyel rendelkező kibocsátók által kibocsátandó értékpapírokra ISIN azonosító nem igényelhető.

Amennyiben új sorozat kibocsátásáról kívánnak intézkedni, abban az esetben a helyes válasz: nem, ezt követően lehet folytatni az ISIN kód igénylését.

Amennyiben a már meglévő sorozatot érinti a változás (pl. az alaptőkében történt változás a már meglévő sorozat tekintetében), abban az esetben nem szükséges új kódot igényelni.

 • A változást nyomdai úton előállított értékpapír esetében Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz nyomtatványon kell bejelentenie a KELER felé. Az adatmódosítás díjmentes.
 • Dematerializált úton előállított értékpapír esetében a változás kapcsán Demat esemény megrendelése szükséges, a megrendeléssel kapcsolatban kollégáink a  e-mail címen készséggel nyújtanak felvilágosítást.
eISIN rendszeren igényelt kód esetében az eISIN felületen az ISIN igénylések listája menüpont alatt megtalálható az ISIN kód. Amennyiben az ISIN kódhoz kapcsolódó díjfizetés sikeres volt, és az ISIN kód mező adata a sikeres díjfizetést követő 30 perc elteltével is üres, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kollégáinkkal a  e-mail címen.

A kiadott ISIN azonosítók listája a KELER honlapján az ISIN kereső menüpontban található. Szűrést követően a táblázat a keresett értékpapír kiemelt paramétereit tartalmazza, a keresés teljes eredménye .CSV formátumban letölthető. A listája a következő adatokat tartalmazza:

 • az ISIN kóddal beazonosított értékpapír kibocsátó által megadott adatait
 • az értékpapír Általános Üzletszabályzat szerinti besorolását
 • arra vonatkozó információt, hogy a kiadott ISIN azonosító mögötti dematerializált értékpapír előállítása megtörtént-e.
Technikai probléma esetén bejelentését a  e-mail címen teheti meg. Az e-mailben a hiba okának pontos azonosítása érdekében kérjük, a hibaüzenetről készített képernyőképet is mellékelje.