ISIN kód

Az ISIN azonosítóról szóló 20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet a (továbbiakban: ISIN rendelet) 2.§ alapján a kibocsátó köteles ISIN azonosítóval beazonosítani az általa kibocsátott értékpapírokat, illetve egyéb tőzsdei termékeket. Az ISIN azonosító kiadását és a kapcsolódó adatok nyilvántartását Magyarországon a KELER), mint nemzeti kódkiadó végzi.

 

ISIN kód

ISIN azonosító

ISIN Kód felépítése

Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) azonosító az értékpapírok egyedi azonosítását lehetővé tevő egyedi kód, amely az értékpapír kötelező alaki eleme. A KELER által kibocsátott ISIN kódok az értékpapírok alapadatival együtt a KELER honlapján lekérdezhetők.

A szolgáltatás részletezése

Minden értékpapír-sorozat (akár nyomdai, akár dematerializált) egyedi azonosítása ISIN azonosítóval történik. Az ISIN (International Securities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) egy 12 karakterből álló betű- és számjel kombináció, amely lehetővé teszi az egyes értékpapír-sorozatok, illetve egyéb tőzsdei termékek egyedi azonosítását. A KELER által kiadott ISIN azonosítók minden esetben „HU” karakterekkel kezdődnek. Az egy sorozatba tartozó értékpapírok azonos ISIN azonosítóval rendelkeznek.

Az ISIN rendelet alapján a kibocsátó az alábbi esetekben köteles ISIN azonosítót igényelni: 

 • új értékpapír-sorozat kibocsátásakor,
 • ha megváltozik a meglévő (korábban már ISIN-nel beazonosított) értékpapír-sorozat
  • előállításának formája (pl. nyomdai → dematerializált)
  • névértéke vagy devizaneme
  • kapcsolódó jogainak és kötelezettségeinek köre
 • ha az egy sorozaton belül eltérő időpontban forgalomba hozott értékpapírok átmenetileg nem azonos jogokat testesítenek meg (pl. törtosztalék), vagy
 • ha a tőzsdén már jegyzett értékpapírral azonos értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírok forgalomba hozatala esetén a később forgalomba hozott értékpapírok ugyanazon tőzsdére történő bevezetésére nem a forgalomba hozatallal egy időben kerül sor.

Nem szükséges új ISIN azonosítót igényelni, ha:

 • a már azonosított a sorozatba tartozó értékpapírok mennyisége megváltozik (növelés vagy csökkentés),
 • a már azonosított sorozat kibocsátójának adatai (pl. kibocsátó neve, székhelye, cégjegyzékszáma stb.) megváltoznak.

Az ISIN azonosító kiadásának folyamata

Az ISIN azonosítót a kibocsátó kérelmére a KELER adja ki. Az ISIN rendelet szerint ISIN azonosító igénylés az alábbi módokon kezdeményezhető:

 1. Elektronikusan a KELER által működtetett felületen (eISIN) keresztül, vagy

 2. Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével, majd annak postai vagy személyes úton a KELER-hez történő eljuttatásával.


1. Elektronikus úton történő ISIN igénylés

 • eISIN kódkiadó alkalmazáson keresztül kezdeményezhető az ISIN igénylés, amely a KELER honlapjának Online menüpontja alatt nyitható meg, vagy közvetlenül ezen a linken.
 • A kódkiadás díja a KELER Díjszabályzatában található, amely díjat az eISIN rendszeren keresztül az igényléssel egyidejűleg, bankkártyával szükséges kiegyenlíteni. A szolgáltatásról kiállítandó számla vevő adatait a kérelmező adhatja meg.
 • A kiadott ISIN azonosítóról az eISIN rendszeren keresztül kap tájékoztatást és visszaigazolást a kérelmező, valamint kezdeményezhető a papír alapú igazolás nyomtatása is.
 • Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla postai úton vagy elektronikusan kerül megküldésre az igénylés során megadott címre.

2. Papír alapú ISIN igénylés

 • Papír alapon az „Adatlap értékpapírkód (ISIN azonosító) kiadásához” című formanyomtatvány kitöltésével kérelmezhető az ISIN azonosító allokálása. Az értékpapír típusának megfelelő adatlap letöltését (www.keler.hu/Dokumentumtár/Formanyomtatványok/ISIN nyomtatványok) és kitöltését követően azt a Kérelmező aláírásával szükséges ellátni.
 • A kódkiadás díját a 14400018-09600102 számlaszámra szükséges átutalni.
  Az eljárási díj befizetésének igazolását kérjük a kitöltött, cégszerűen aláírt adatlappal együtt eljuttatni a KELER részére (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. (R70 Irodaház) IV-V. emelet, 1426 Budapest, Pf. 57.) vagy az  e-mail címre.
 • A kiadott ISIN azonosítóról a KELER igazolást állít ki, melyet 5 munkanapon belül postai úton– kérésre elektronikus úton is - megküldi a kérelmező részére.
 • A KELER Általános Üzletszabályzatában meghatározott értékpapír-típusok közül a „B” és a „C” típusok vonatkozásában ISIN azonosító csak papír alapon igényelhető.

Az elvégzett szolgáltatásról kiállított számla vagy postai úton - az ISIN azonosítót tartalmazó adatlap mellékleteként, az ISIN adatlapon feltüntetett postázási címre -, vagy elektronikusan - az igénylés során megadott e-mail címre - kerül megküldésre.

Az ISIN azonosító kiadására irányuló kérelmet a KELER csak abban az esetben utasíthatja el, ha a kérelmező által megadott adatok alapján a kérelem nem teljesíthető, vagy a kérelmező a KELER Díjszabályzatában az ISIN azonosító kiadásához kapcsolódóan meghatározott díjtételt nem egyenlíti ki. A kérelem visszautasításáról a KELER a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül írásbeli értesítést küld a kérelmező számára.

Az ISIN kód azonosító egy beazonosított értékpapír-sorozathoz kapcsolódik. Amennyiben az értékpapír-sorozatot dematerializált módon állították elő és a forgalomba hozatalára és kibocsátására nem kerül sor, úgy az ISIN azonosítót azonos értékpapírfajtához, egy másik értékpapír-sorozathoz fel lehet használni (örökítés). ISIN azonosító kizárólag abban az esetben örökíthető, ha az új értékpapír-sorozat típusa, fajtája, előállítási módja, névértéke, devizaneme és kibocsátója (vagy befektetési alap) megegyezik az eredeti sorozat adataival.

A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat, valamint a dematerializálásra váró értékpapír-sorozat adataiban bekövetkezett változásokat a kibocsátónak, illetve a kérelmezőnek az adatváltozás bejelentésére kialakított nyomtatványon (Változás bejelentő központi értékpapír nyilvántartáshoz) kell bejelentenie a KELER felé.

A kiadott ISIN azonosítók listája a KELER hivatalos honlapján megtekinthető. Az ISIN azonosítók listája a következő adatokat tartalmazza:

 • az ISIN kód által beazonosított értékpapír kibocsátó által megadott adatai,
 • az értékpapír Általános Üzletszabályzat szerinti besorolása
 • arra vonatkozó információ, hogy a kiadott ISIN azonosító mögötti dematerializált értékpapír előállítása megtörtént-e.

A KELER Zrt. ISIN azonosító kiadásával foglalkozó területe a Társasági Események és Kibocsátói Osztály. Munkatársainkat a  címen érhetik el. 


Hasznos linkek:
Association of National Numbering Agencies (Értékpapírkód-kiadó Ügynökségek Nemzetközi Szervezete) 
20/2014. (VI. 3.) MNB rendelet az ISIN azonosítóról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről