Tájékoztató a koronavírus (COVID-19) terjedésének megelőzésével kapcsolatos intézkedésekről III.


2020. március 25.

 

Tisztelt Ügyfeleink, Partnereink!

A KELER Csoport - a Magyar Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet során hozott intézkedéseket szem előtt tartva, a járvány terjedésének megakadályozása, továbbá a KELER Csoport tevékenységek biztonságos és szabályszerű ellátásának biztosítása érdekében a koronavírus (COVID-19) terjedésének megelőzésére hozott intézkedési tervre tekintettel - ezúton szeretné tájékoztatni Önöket az aktuális intézkedéseiről.

KELER Csoport munkavállalóinak biztonsága
A honlapunkon közzétett korábbi tájékoztatóinkban már tájékoztattuk Önöket kollégáink egészségének és biztonságának védelme, valamint üzleti tevékenységünk folytonosságának biztosítása érdekében hozott intézkedéseinkről, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy beszámoljunk az elmúlt hét eseményiről, döntéseiről.

Jelentősen korlátoztuk a KELER Csoport székhelyén dolgozó alkalmazottaink létszámát. Munkatársaink többsége otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait. Szolgáltatásaink jelentős részét a megszokott színvonalon, folyamatosan nyújtjuk Ügyfeleinknek.

KELER Szolgáltatásfejlesztési Program (KSZP)
Megtörtént a KSZP munkafolyamatainak elektronikus kommunikációs csatornákra történő átterelése is, mely ugyan többletfeladatokat állított a programvezetés elé, a cél azonban továbbra is az, hogy a feladatokat változatlanul, a kijelölt határidőre elvégezzük. A Program ütemterve és a feladatok kijelölt határidőkre történő ellátása mindeddig nem került veszélybe, a tervezett és korábban kommunikált piaci teszt, valamint élesítési dátum továbbra is változatlan. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy a járványhelyzet bármilyen eszkalációja a fenti tervekben változást hozhat.

6-11. számú Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzat
A Magyar Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán meghozott intézkedésekkel összhangban a KELER Csoport 2020. március 24-i hatállyal módisította a 6-11. számú Rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát. A járvány terjedésének megakadályozása, a fizikai kontaktus lehetőségének minimalizálása érdekében, a hivatkozott szabályozó irat 8. pontjában részletezettek alapján, a KELER Csoport az alábbi korlátozásokat lépteti életbe.

 • A KELER Csoport a személyes ügyfélszolgálatot és ügyfélfogadást megszünteti és ezzel együtt felfüggeszti:

  • a székhelyén elérhető szabályzatok hozzáférhetőségét,

  • a Kibocsátók személyes jelenlétében történő Demat események bonyolítását,

  • a részvénykönyvi betekintést,

  • az ellenérték kifizetést,

  • a közgyűlések lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatásait.

 • A papír alapú küldemények átvételének és kézbesítésének korlátozásával kapcsolatosan az alábbi változások lépnek érvénybe:

  • A kimenő értesítések, igazolások, kivonatok, levelek, szerződések cégszerű aláírása elektronikus aláírással ellátva, ’.es3’-as formátumban, (amennyiben szükséges) és kiküldése is első sorban elektronikusan történik,

  • A postai kézbesítés esetén megnövekedett ügyintézési határidőre kell számítani.*

(*Amennyiben a Magyar Kormány az egészség védelme érdekében olyan intézkedéseket vezet be, amelyek mellett jelentősen megnehezül, a küldemények postai vagy fizikai úton (futár) történő továbbítása, a KELER Csoport nem kísérli meg a fizikai küldemények kikézbesíttetését.)

 • A bejövő megkeresések elsősorban elektronikus úton kerülnek befogadásra.

 • A nem elektronikus úton megküldött bejövő levélküldemények feldolgozása megnövekedett ügyintézési határidővel történik, átvételükre jelenleg 9-15 óra között van lehetőség a KELER Csoport recepcióján.

Demat események kezelésével kapcsolatos intézkedések

Az eDEMAT rendszeren keresztül megrendelhető Demat eseményeket a KELER kizárólag az eDEMAT online alkalmazáson keresztül bonyolítja.

Az eDEMAT rendszeren nem lebonyolítható Demat eseményeket (pl. részleges törlés) az átmeneti időszakban a KELER a Kibocsátó személyes megjelenése nélkül bonyolítja le. Ebben az esetben a Kibocsátóval e-mail útján egyeztetettek szerint kerül a Demat esemény lebonyolításra. Az esemény lebonyolítását követően, annak sikeres státuszáról e-mailen kap visszajelzést a Kibocsátó.

A KELER a Demat események kezelésével kapcsolatos speciális szabályokat vezeti be

Papír alapú dokumentumok érkeztetése 7-14 munkanapra módosul, így ezen időponttól kezdődik a Demat események feldolgozása, illetve azok priorizálása (normál/sürgős).

A Kibocsátói utasítás meghatározott formai követelményeitől az alábbiak szerint tér el:

 • Azon Kibocsátótól, aki a

  • a Tvt. (a fizetési, illetve értékpapír elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. tv.) 2. § (1) bekezdés j) pontja szerint Résztvevőnek minősül,

  • a Kbftv. (a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 2014. évi XVI. tv.) 4.§ (1) bekezdés 19. pontja szerinti Befektetési alapkezelőnek vagy a 60. pontja szerinti Kockázat tőkealap-kezelőnek minősül, valamint

  • az általa kibocsátott értékpapírokat a BÉT aukciós kereskedési rendszerén keresztül lebonyolított értékpapír-aukció keretében hozza forgalomba,

a Kibocsátói utasítás dokumentumait cégszerű aláírással ellátott ’.pdf’ (szkennelt) formátumban is befogadja a kelerdemat@keler.hu címre megküldve, és feldolgozza, ha a Kibocsátó képviselői nyilatkoznak arról, hogy az elektronikus úton megküldött dokumentumok teljes egészében megegyeznek a papír alapú dokumentummal, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az eredeti dokumentumokat 7 munkanapon belül postai vagy személyes kézbesítéssel eljuttatják a KELER-hez, a TEKO-nak címezve.

 • Azon Kibocsátónak, aki nem tartozik a fenti körbe, az átadandó Kibocsátói utasításban olyan Értéknapot kell meghatároznia a Demat esemény Értéknapjának, illetve Okirat csere napjának, amelynél szükséges figyelembe vennie az aláíráshoz szükséges időt, a kézbesítési időt, valamint a KELER megváltozott papír alapú dokumentumainak feldolgozási idejét. Amennyiben a tervezett értéknap meghatározásakor a Kibocsátó észleli, hogy az általa választott értéknap a KELER által megadott Max. Értéknapot meghaladná, az Okirat véglegesítése előtt az e-DEMAT rendszer Üzenőfalán szükséges kérnie a KELER-től a Max. Értéknap módosítását.


Értékpapír zárolás és annak feloldásának speciális szabályai

A KELER eddig alkalmazott ügyrendje szerint, csak papír alapú bizonylattal és az alszámla tulajdonos papír alapú Rendelkező levele alapján végzett együttes zárolást. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, valamint a szolgáltatás fenntarthatósága érdekében azonban az említett folyamatot a KELER visszavonásig az alábbiak szerint végzi.

Az együttes zárolás továbbra is a KELER által kialakított formanyomtatvánnyal kezdeményezhető azzal, hogy annak ’.pdf’ formátumát és az alszámla tulajdonos Rendelkező levelének ’.pdf’ formátumát ’.es3’-as kiterjesztésű elektronikus fájlba kell csomagolni, és bankszerűen, elektronikus aláírással ellátva a szamlavezetes@keler.hu e-mail címre kell megküldeni.

Az ügyfél által kiállított Rendelkező levélnek tartalmaznia kell azt az e-mail címet, amelyre a Letéti igazolást a KELER-nek meg kell küldenie.

A kérelem és a Rendelkező levél alapján a KELER az együttes zárolást elvégzi, és erről elektronikusan aláírt Letéti igazolást állít ki, melyet a beérkező kérelemre válaszolva, valamint az alszámlatulajdonos e-mail címére is megküld.

Az együttes zárolás esetén, a zárolás lejáratát megelőző időpont feloldásánál a KELER a megszokott ügymenete alapján jár el, azaz zárolást a Zárolás feloldási kérelem és az eredeti papír alapú Letéti igazolás benyújtását követően végzi el. Tekintettel arra, hogy az együttes zárolás lejárati idő előtti feloldása elektronikus Letéti igazolással nem lehetséges (nincs dokumentum, amit vissza lehetne küldeni a KELER-nek), a KELER elektronikus együttes zárolást max. 30 napos futamidőre zárol, még abban az esetben is, ha a kérelemben ettől hosszabb idő van meghatározva. Amennyiben a Számlatulajdonos 30 napnál hosszabb együttes zárolást igényel, abban az esetben a kérelmet 30 nap múlva ismét be kell nyújtania, melyet krízishelyzet esetén elektronikus formában, hagyományos működési ügyrend szerint pedig papír alapon, két példányban kell kezdeményeznie.

Azoknál az egyoldalú és kedvezményezetti zárolások feloldásánál, amikor

 1. Letéti igazolás került kiadásra a zároláskor, vagy

 2. a korábban kiadott papír alapú letéti igazolások visszaadásával történik zárolásfeloldás

a Számlavezető (kedvezményezetti zárolás esetén a kedvezményezett) a Feloldási kérelmet bankszerű elektronikus aláírásával ellátva a szamlavezetes@keler.hu e-mail címre való megküldésével kezdeményezheti azzal, hogy a kérelmet kiegészíti nyilatkozatával, melyben vállalja, hogy a krízis helyzet megszűnését követően, a papír alapú két eredeti Letéti igazolást a KELER részére visszaküldi. A képviseletre jogosultak továbbá felelősségük teljes tudatában kijelentik, hogy az elektronikus úton megküldött dokumentumok teljes egészében megegyeznek a papír alapú dokumentummal, és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy az elektronikus úton megküldött dokumentumokat az elektronikus megküldést követő 7 munkanapon belül, a krízis helyzet megszűnését követően 2 eredeti példányban, postai úton is megküldik a KELER Csoport részére.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni ügyfeleinket arról, hogy az általunk most megtett intézkedések az eddigi országos intézkedésekkel összhangban kerülnek bevezetésre, amelyek azonban állandó felülvizsgálat tárgyát képezik a járványveszély és a KELER Csoport működése függvényében.

Bízunk abban, hogy meghozott intézkedéseink hozzájárulnak a koronavírus elleni küzdelem sikeres kezeléséhez és Önökkel közösen mihamarabb túljutunk ezen a rendkívüli helyzeten!

További kérdés esetén a pandemic@keler.hu email címen állnak rendelkezésükre.

Együttműködésüket és türelmüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel:

KELER Csoport