Pmt. ismételt ügyfél-átvilágítás

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy amennyiben a KELER Zrt.-vel 2017. augusztus 7. előtt létesítettek üzleti kapcsolatot, az új pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzési törvény (Pmt.[1]) rendelkezései értelmében szükséges az ismételt ügyfél-átvilágítás. Ennek érdekében a KELER Zrt. minden érintett ügyfelével felveszi a kapcsolatot.

Az ismételt ügyfél-átvilágítás keretében legkésőbb 2019. április 30-ig az alábbiak megküldése szükséges.

I.   A képviselt szervezet alábbi dokumentumainak hiteles másolata[2]:

  • belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot, mely tanúsítja, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta;
  • külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén az azt igazoló, 30 napnál nem régebbi okiratot, miszerint a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

Amennyiben az okiratok nem tartalmazzák, az alábbi adatok megadása is szükséges a Pmt. 7. § (2) bekezdés bc)-bg) pontjai alapján: a szervezet főtevékenysége; a képviseletére jogosultak neve és beosztása; a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai (amennyiben releváns); a szervezet létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma és az adószám.

II.   A szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek)[3] alábbi okiratainak egyszerű vagy hitelesített másolata[4] (az ügyfél besorolásától függően):

  • magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • külföldi állampolgár útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

Amennyiben az okirat nem tartalmazza, az alábbi adatok megadása is szükséges a Pmt. 7. § (2) bekezdés ae) és af) pontjai alapján: anyja neve, lakcíme.

III.   Kitöltött, cégszerűen aláírt tényleges tulajdonosi nyilatkozat.

IV.   Kitöltött, cégszerűen aláírt FATCA és KKV nyilatkozat.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben a KELER Zrt.-nek 2019. június 26. napjáig nem sikerül ismételten elvégeznie a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket (7-11. §, 15. §, illetve 17-19. §), a KELER Zrt. köteles lesz megtagadni Ügyfelei ügyleteinek a teljesítését.

Végül tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pmt. előírja azt is (12. § (2) bekezdés), hogy a KELER Zrt.-nek minden Ügyfelére vonatkozóan rendszeresen, a belső szabályzatában rögzített besorolás alapján 1-5 évente ismételten el kell majd végeznie az ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. (Az ismételt ügyfél-átvilágítást minden esetben a legutolsó ügyfél-átvilágítástól számítva, a KELER Zrt. belső szabályzatában rögzített besorolás szerinti gyakorisággal kell elvégezni, minden legkevesebb 1, legfeljebb 5 évben.)

Kérjük szíves együttműködésüket az ügyfél-átvilágítási intézkedések lefolytatása során és a kért adatok, dokumentum másolatok és nyilatkozatok megadott határidőn belüli megküldését.

Budapest, 2019. március 7.

KELER Zrt.

https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2019-evi-sajtokozlemenyek/a-nem-teljeskoruen-azonositott-ugyfelek-iden-nyartol-nem-indithatnak-banki-muveleteket


[1] A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

[2] Hitelesnek tekinthető a másolat, ha

  • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény vonatkozó előírásai szerint hitelesítette,
  • azt az eredeti okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette és a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

[3] Cégszerű aláírók, illetve számla felett rendelkezésre jogosultak, bankszerű aláírók, KID felhasználók.

[4] Hitelesnek tekinthető a másolat, ha

  • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény vonatkozó előírásai szerint hitelesítette,
  • azt az eredeti okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette és a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.