Számlavezetés


A számlanyitás feltétele, hogy Ügyfelünk az alábbi dokumentumokat rendelkezésünkre bocsássa:
Általánosan benyújtandó dokumentumok:

 • eredeti aláírási címpéldány, vagy eredeti aláírás minta, illetve más, a képviselő képviseleti jogkörben történő aláírását tanúsító dokumentum,
 • aláírás bejelentő lap,
 • a cégjegyzés módja szerint aláírt számlavezetési vagy szolgáltatási szerződés,
 • 30 napnál nem régebbi okirat, mely igazolja, hogy az Ügyfél a rá vonatkozó nyilvántartásban szerepel, illetve amennyiben a szervezetet jogszabály hozza létre, ennek igazolása,
 • az Ügyfél képviselőjének képviseleti jogát igazoló dokumentum, amennyiben a képviseleti jogosultság nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó dokumentumból,
 • azon Ügyfél esetében, akinek a KELER bankszámlát vezet, az Ügyfél adószámát és statisztikai számjelét igazoló dokumentum, ha az nem állapítható meg a hatósági nyilvántartásra vonatkozó okiratból,
 • felügyeleti szerv által kiadott engedély, abban az esetben, ha az Ügyfél felügyeleti engedélyhez kötött tevékenységet folytat,
 • a Pmt. rendelkezéseinek való megfeleléssel kapcsolatos adatlapok a Pmt. szerint átvilágításra kötelezett Ügyfél esetében,
 • FATCA adatlap és nyilatkozat.

Külföldi székhellyel rendelkező Ügyfél által benyújtandó további dokumentumok:

 • a személyes joga szerinti hatósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum,
 • a Tvt. 10. § ed) pontjában foglalt feltétel teljesülése igazolásának módjáról és terjedelméről a KELER kizárólag EGT-n kívüli külföldi Ügyfél esetében esetenként a törvényi célnak megfelelően dönt és külső jogi tanácsadó által kiállított jognyilatkozatot (country opinion) kér.

Résztvevőnek minősülő Ügyfél által benyújtandó további dokumentumok:

 • létesítő okirat,
 • fizetés véglegességével kapcsolatos meghatalmazás és adatlap,
 • külföldi Résztvevőnek minősülő Ügyfél esetében a külföldi résztvevő saját jogászai által kiállított írásos jognyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Tvt. 10. § ea), eb) és ec) pontjában előírtak maradéktalanul teljesülnek.

Kommunikációs csatornák

A KELER lehetőséget biztosít Ügyfelei részére a hagyományos (papír alapú) és az elektronikus úton (KID, SWIFT) történő kommunikációra. Az elektronikus csatornákról az alábbi linkre kattintva kaphat részletes információkat.

Ügyfeleink értesítése státuszüzenetek és kivonatok formájában a választott kommunikációs csatorna útján történik.

A KELER által vezetett pénzszámlákon lebonyolított forgalomról Ügyfeleink a választott gyakoriságnak megfelelően (jellemzően napi) számlakivonat útján értesülnek.


Kamatfizetés

A KELER Zrt.-nél vezetett számlája követel egyenlege után a mindenkor érvényes kamatkondíciós lista szerinti kamatot írunk jóvá visszamenőleg a következő hónap első banki munkanapján.


Hasznos linkek:
Kamatfizetési kondíciós lista


Letölthető dokumentumok:

Az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról szóló 2015/2365/EU rendelet szerinti tájékoztató

2017_02_20_KELER_SFTR_tajekoztato.pdf
Download (283 KB)