Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: Dematerializált értékpapír kezelése

Dematerializált úton előállítandó értékpapírok keletkeztetése és kezelése

DEMATERIALIZÁLT értékpapír fogalma

A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált értékpapír a Tpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott módon, elektronikus úton létrehozott rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, az értékpapír jogszabályban előírt valamennyi kelléket, a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét és a kibocsátott értékpapírok számát digitálisan rögzítő jelsorozat.

A dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó KELER által végzett szolgáltatások rövid leírása

Központi értéktárként a KELER kötelezett és jogosult az összes, Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan vagy zárt körben forgalomba hozott dematerializált értékpapír előállítására, központi értékpapír számlákon történő jóváírására és kezelésére (módosítására, törlésére).  A dematerializált értékpapírok előállítását, módosítását és törlését az értékpapír kibocsátókkal aláírt szerződések és a kibocsátók utasítása alapján végzi a KELER. A dematerializált (továbbiakban: DEMAT) értékpapírokhoz kapcsolódóan a következő események (továbbiakban: demat esemény) végrehajtására kerülhet sor:

DEMAT értékpapír-sorozat keletkeztetése
A dematerializált értékpapír-sorozat elektronikus jelként történő előállítása, központi értékpapírszámlákon történő jóváírása.
DEMAT értékpapír rábocsátása
A korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott névérték darabszámának és kibocsátott össznévértékének emelése a központi értékpapír számlákon.  
DEMAT értékpapír-sorozathoz kapcsolódó okirat cseréje
A dematerializált értékpapír-sorozatról kiállított okirat cseréje, amely esemény nem jár az értékpapírszámlán levő értékpapír mennyiség darabszámának változásával.
Az okirat-csere az  történhet az értékpapír sorozat adatainak változása (pl. futamidő; értékpapír elnevezés változása, kamatozásra, hozamfizetésre, átruházásra vonatkozó változása), illetve a kibocsátó adatainak változása esetén. (pl. Kibocsátó névváltozása). 

DEMAT értékpapír részleges törlése

A korábban előállított dematerializált értékpapír sorozat kibocsátott darabszámának, illetve össznévértékének csökkentése a központi értékpapír számlákon. 

DEMAT értékpapír-sorozat teljes törlése

A korábban előállított dematerializált értékpapír-sorozat teljes darabszámának központi értékpapírszámlákról történő törlése és a dematerializált értékpapír elektronikus jelként történő megszüntetése.
DEMAT értékpapír-sorozat átalakítása egy másik dematerializált értékpapír-sorozattá (kivéve: zártvégű befektetési jegy átalakítása nyíltvégű befektetési jeggyé)

Olyan (jogutód) dematerializált értékpapír-sorozat keletkeztetése vagy rábocsátása, amely együtt jár egy (vagy több) már értékpapír számlán létező (jogelőd) dematerializált értékpapír-sorozat törlésével. A jogutód értékpapír-sorozat számla jóváírását ugyanarra az értékpapír-számlára kell kezdeményezni, amelyről a jogelőd értékpapír-sorozat törlésre került.
Dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakítása
A dematerializált részvénysorozat nyomdai úton előállított részvénysorozattá történő átalakítása esetén a kibocsátónak a nyomdai úton előállított részvénysorozatra új ISIN azonosítót kell igényelnie, melyet követően egy engedéllyel rendelkező nyomda megbízásával ki kell állíttatnia a fizikai részvényeket. A KELER a dematerializált részvénysorozatot a központi értékpapírszámlákról a kibocsátó által meghatározott értéknapon a dematerializált értékpapír törlésének szabályai szerint törléssela hajtja végre.
A kibocsátónak nyilatkoznia kell a KELER felé - az értékpapír-sorozat törléséhez szükséges dokumentumok átadásával egyidejűleg - arról, hogy a dematerializált részvénysorozat összértékével azonos értékben nyomdai úton előállított részvénysorozat előállításáról gondoskodott.
Amennyiben a kibocsátó a nyomdai úton előállított részvények teljes mennyiségének gyűjtőelvű letéti őrzésével a KELER-t bízza meg, úgy a dematerializált részvény központi értékpapír-számláról való törlésével, a nyomdai úton előállított részvények KELER-hez történő beszállításával és az értékpapír letéti-számlákon való jóváírásával egyidejűleg a nyomdai úton előállított részvény átadottnak tekintendő. Átalakítás esetén a jogutód részvények azon értékpapírszámlákra kerülnek jóváírásra, ahonnan a jogelőd részvények törlésre kerültek. (ÁÜSZ 3.4.4.1.3.2. fejezet)
A dematerializált részvénysorozat központi értékpapírszámlákról történő törlésének technikai szabályait a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló Értéktári leirat tartalmazza.
Amennyiben a kibocsátó nem kívánja az előállított részvényeket a KELER-nél gyűjtőelvű letétkezelésben tárolni, de van olyan részvényese, aki úgy nyilatkozott a kibocsátó felé, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket nem kívánja egyénileg tárolni, úgy a részvényes az értékpapírszámla-vezetőjének közreműködésével a KELER-nél elhelyezheti egyedi letétkezelésben.
 
A nyomdai úton előállított értékpapír sorozat dematerializált értékpapír sorozattá történő átalakításának
A nyomdai úton előállított értékpapír-sorozat dematerializált értékpapír-sorozattá történő átalakítási folyamata során, abban az esetben, ha a jogelőd nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER gyűjtőelvű letétkezelésben őrzi, az értékpapír-átalakítást a KELER is átalakításként bonyolítja le. Ez esetben a kibocsátó a KELER-nél letétkezelt nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatba tartozó értékpapírokat benyújtottnak tekinti (azaz azt az Értéktárból nem kell a befektetőnek kiszállítani és átalakításra benyújtania a kibocsátónak). Az átalakítás napján a kibocsátó a KELER letétkezelésében lévő jogelőd értékpapírok letéti számlájáról való törlésére, valamint az ezek helyébe lépő dematerializált értékpapírok kibocsátására ad utasítást a KELER részére. A dematerializált értékpapírok jóváírását a jogelőd értékpapírok letéti számlákról való törlésében érintett számlákra, valamint a begyűjtési intervallumban a kibocsátó által begyűjtött részvények, valamint a hozzájuk tartozó befektetői nyilatkozatok alapján a befektetők értékpapírszámlájára kezdeményezi. A begyűjtési időszak alatt a kibocsátó részére átalakításra át nem adott nyomdai értékpapírok helyett kibocsátott dematerializált értékpapírokat, azok jogosultjainak beazonosításának hiánya miatt köteles a KELER-nél megnyitott és vezetett központi értékpapír-számlára kibocsátani, valamint azokat azok értékesítéséig, illetve bevonásáig nyilvántartani.

Az átalakítás értéknapján a kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja, az értékpapír-sorozat dematerializált formában történő előállítására ezt követően kerül sor. Az Értéktár letétkezelésében lévő értékpapírokon a KELER az érvénytelenítés tényét megjeleníti és azt a kibocsátó igénye alapján további kezelés céljából átadja a kibocsátó részére vagy megbízás alapján az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve fél évig a kibocsátó erre a célra vezetett számláján nyilvántartja. A nyomdai úton előállított részvény-sorozat megsemmisítésére ezt követően kerülhet sor.

Amennyiben a dematerializált formába átalakítani kívánt nyomdai úton előállított értékpapír-sorozatot a KELER Értéktára gyűjtőelvű letétkezelésben nem őrzi, a jogutód értékpapír-sorozat kibocsátása első kibocsátásnak minősül, melynek részletszabályait a Dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló
Elszámolóházi leirat tartalmazza. 


Az átalakítani kívánt nyomdai úton előállított értékpapírok begyűjtése, érvénytelenítése, megsemmisítése a kibocsátó felelőssége, azt a KELER nem vizsgálja.

A számlavezető által be nem azonosított dematerializált értékpapír kezelése
 
Amennyiben a kibocsátó a dematerializált értékpapír keletkeztetése vagy rábocsátása során a számlajóváírást olyan értékpapírszámla-vezető javára kezdeményezte, amely az értékpapírok jogosultját nem tudja beazonosítani, és az értékpapírokat a jogosult értékpapírszámláján jóváírni, úgy az értékpapírszámla-vezetőnek lehetősége van ezeket az értékpapírokat visszatranszferálni a kibocsátó KELER-nél erre a célra vezetett értékpapírszámlájára. A visszatranszferálás feltétele, hogy a kibocsátó erre vonatkozó külön szerződést kössön a KELER-rel. (ÁÜSZ 3.4.4.1.5. fejezet)

Mit kell tennie az Ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A dematerializált úton előállítandó értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének feltétele az ISIN-azonosító megléte, így első lépésként ISIN azonosítót szükséges igényelni a keletkeztetni kívánt sorozatra. Az ISIN azonosító kiadásának folyamatáról részletesebb információt talál weboldalunkon.

Elektronikusan lebonyolítandó demat esemény  – eDemat rendszer használatával

Az eDEMAT rendszeren keresztül elektronikus úton, interneten keresztül lebonyolítható a kiválasztott demat esemény, mely rendszer alkalmazásával csökkenthetők az adminisztrációs terheket, és jelentős idő és költségmegtakarítást lehet elérni.

Az eDEMAT alkalmazás elérhető a KELER honlapjának Online menüpontja alatt, vagy közvetlenül az alábbi
linken (https://edemat.keler.hu/eib_edemat/loginpage.hu.html).

Az eDemat rendszerbe történő regisztrációt és a kibocsátói meghatalmazás feltöltését követően a rendszeren keresztül a teljes demat folyamat lebonyolítható, kezdve a demat esemény megrendelésétől, a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges dokumentumok beküldésén át az értékpapír-sorozatról kiállítandó okirat előállításán keresztül a bankkártyás fizetésig.

Személyes jelenléttel történő lebonyolítás

A Kibocsátó a demat esemény megrendelő formanyomtatvány kitöltésével és a megrendelt eseményhez kapcsolódó „A dematerializált értékpapírok kezeléséről szóló” Elszámolóházi leiratban tételesen felsorolt dokumentumok megküldésével értesíti a KELER-t a demat esemény megrendeléséről.
További információ: Kibocsátói Osztály 
kibo@keler.hu vagy iktato@keler.hu