Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Teljesítés :: Derivatív ügyletek

Tőzsdei határidős és opciós ügyletek (derivatív vagy származékos ügyletek)A kereskedés adatainak fogadása

A KELER, a BÉT-KELER-KSZF között meglévő Háromoldalú együttműködési megállapodásban rögzítettek alapján fogadja be az ügyleteket.
Az átadott ügyletek adatai a klíringtag által utólag nem módosíthatóak, a KELER kereskedési adatok módosítására vonatkozó kérelmet csak a tőzsdétől fogadja el.
A piaczárás (T nap) követően a KELER a BÉT-től az aznapi derivatív kötéseket átveszi, majd a befogadott ügyleteket visszaigazolja. A real-time pozícióvezetés miatt a BÉT-en allokált ügyletet (allokáció nem módosítható) azonnal az adott pozícióvezetési számlára regisztrálja a KELER. Nem allokált ügyletet a KELER a nap végén a saját számlára átvezeti.

Szegregáció

A KELER a garantált tőzsdei ügyleteket derivatív pozíciók esetén – alklíringtag esetén is - megbízó szintig szegregálva vezeti és igazolja vissza. Az elszámolás saját és összevont megbízói szegregációra történik, amely az elszámolás egész folyamata alatt megvalósul. Az alklíringtagi pozíciókat az összevont megbízói pozíciókkal együtt számolja el a KELER.

A KELER a derivatív pozíciókat pozícióvezetési számlákon tartja nyilván.
A pozíciók kezelésére megbízónként, ideértve az alklíringtag megbízóját is, csak egy pozícióvezetési számla nyitható, amelyen az adott megbízó valamennyi derivatív pozícióját vezeti a KELER.
A klíringtagnak lehetősége van több, saját pozícióvezetési számla nyitására, amelyet a számla nyitásakor kell bejelenteni a KELER számára. Alklíringtag részére kizárólag egy saját pozícióvezetési számla nyitható. A tőzsdén árjegyzői üzleteket kötő klíringtagok az árjegyzői üzletek vezetésére kötelesek külön pozícióvezetési számlát nyitni.

Derivatív ügyletek marginolása és elszámolása

A derivatív tőzsdei ügyleteknek alapvetően két fajtája van: a határidős (futures) ügyletek és az opciók (ide értve a határidős alapú opciókat is).

A fenti ügyletek elszámolási feltételeinek megvalósításához


  • a KELER a bank és bróker cégek részére értékpapír-pénzforgalmi számlát (saját/megbízói korlátlan alszámla lehetőséggel) vezet,
  • bankok pénzszámláit az MNB vezeti, KELER-nél csak óvadéki célból saját/megbízói szinten,
  • devizaszámlát (bank és bróker cégek) vezetnek a klíringtagok részére melyeken belül megnyitásra kerülnek a szegregált (saját / megbízói) árkülönbözeti és biztosítéki alszámlák.

A klíringtagok által megkötött ügyletek pozícióvezetési számlán kerülnek nyilvántartásra. A pozíciós számla vezetése saját/megbízói egyedi szinten, bruttó/nettó (opciónál csak nettó) módon történik, de lehetőség van több saját számla (kivéve alklíringtag) nyitására, valamint az alklíringtagok megbízóinak nyilvántartására. Ugyancsak feltétele az elszámolásnak a klíringtag által megképzendő alap-, kiegészítő pénzügyi fedezet, a KSZF által az adott termékre vonatkozó Leiratában meghirdetett alapbiztosíték, derivatív árkülönbözet folyamatos biztosítása, valamint a Kollektív Garancia Alaphoz való hozzájárulás megképzése.

A veszteséghalmozódás elkerülésének, és ezzel a nemteljesítések valószínűségének csökkentése érdekében a KELER a napvégi elszámolóárak alapján napi árkülönbözet-elszámolást végez. Minden nyitott pozícióra az adott instrumentum napvégi záró/elszámoló árán kiszámítjuk az árkülönbözetet. Az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbözete, az ezt követő elszámolási napok esetében a napi záróár, valamint a megelőző elszámolási nap záróárának különbözete adja. A KELER a derivatív piacokon kiszámított árkülönbözetek eredményeként keletkező nyereséget jóváírja a szegregált számlákon, a veszteséget pedig szintén a szegregáció figyelembevételével beszedi (azaz naponta újraértékeli a pozíciókat - marked-to-market elv). Így az elszámolóház az ügyeleteket elszámolóáron tartja nyilván, míg a pozíciók tulajdonképpen minden egyes nap lezárása és új áron azonos mennyiségben újra megnyitása végbemegy. Az árkülönbözet-számítás elvégzésével egyidejűleg teljesül elszámolásban az opciós ügyletek prémiuma is.

Az opció jogosultja az opciós ügylet létesítését követően - a napi árkülönbözet pénzügyi rendezésének keretében - fizeti ki az általa vásárolt opció díját. Új jogosulti pozíció létesítése esetén az opció jogosultjának ezt követően az opció lezárásáig vagy lejáratáig/lehívásáig ezzel kapcsolatos fizetési kötelezettsége nincs. Az opció kötelezettje a pozíció megnyitásától kezdve köteles eleget tenni a KELER által a nyitott pozíciókra meghatározott biztosítékfizetési kötelezettségnek.

A KELER T nap végén kiszámítja klíringtagonként a napi árkülönbözet és alapbiztosíték követelményeket (nettó elven), valamint az alap-, kiegészítő pénzügyi fedezetet és a KGA-értéket (a hónap első munkanapján), melyről a KID-rendszeren keresztül a tőzsdekereskedelem-visszaigazoláson értesíti a klíringtagot. A lejáratok és termékek között adható spread kedvezmény a KELER KSZF aktuális leiratában meghatározottak szerint, automatikusan kerül kiszámításra.
T+1 nap reggel 7.30 és 8.15 között hajtja végre a napi árkülönbözet pénzügyi rendezését.
Árkülönbözeti fedezetlenség esetén a KELER, a KELER KSZF Általános Üzletszabályzatában a garanciaelemek felhasználási sorrendjét figyelembe véve jár el. A klíringtag az így keletkezett tartozását az aznapi kereskedés kezdetéig köteles rendezni, ellenkező esetben a KELER a klíringtag kereskedési jogát felfüggeszti, így a felfüggesztettnek minősített tag adott napon csak pozíciózárásra jogosult.
A nemteljesítés után a klíringtag az aktuális Díjszabályzat szerinti késedelmi, ill. nemteljesítési alapdíjat köteles megfizetni.


Garanciavállalás

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) megkötött szabványosított határidős és opciós ügyletek elszámolását a KELER végzi. A derivatív piacok indulása óta a KELER központi szerződő félként vesz részt a tőzsdei ügyletek elszámolásában (CCP - Central CounterParty), mely funkciót 2009. január 1-től a KELER KSZF Zrt. tölt be. A CCP keretében a központi szerződő fél garanciát vállal az ügyletek teljesítésére, így egy esetleges nemteljesítés esetén a vevővel szemben eladóként, az eladóval szemben vevőként lép fel (ezt a folyamatot hívják novációnak), így garantálja az általa befogadott ügyleteket. A CCP-eredményként, ha az egyik fél nem teljesít, a KELER KSZF akár saját tőkéjének terhére is köteles helytállni az ügyletből adódó kötelezettségeiért. A határidős és opciós ügyletek a KELER KSZF által garantált tőzsdei ügyletnek minősülnek. A KELER KSZF garancia vállalása az ügyletek a KELER általi visszaigazolásával lép életbe.

Pozíciózárás és teljesítés (határidős pozíció megszűnése)

Nem szükséges lejáratig nyitott pozíciót tartani, az árváltozással járó kockázatok megszűntetése érdekében ellentétes irányú pozíció nyitásával a pozíció lezárható.
A pozíciók zárása három módón történhet: határidő lejárata előtti ellenirányú ügylet kötésével (ún. likvidálás), pozícióátadással vagy a lejáratkori teljesítéssel (készpénzes elszámolás / fizikai teljesítés).

A pozíciózárás legegyszerűbb esete az ellenirányú ügylet kötésével történő zárás, így a pozíciók automatikusan kinettózódnak (kvázi megszűnik a pozíció, de a nyitott kötésállományból nem lesznek kivezetve), s ezzel megszűnik a biztosítékadási kötelezettség is. További esete a pozíciózárásnak az ellenirányú ügylet kötésével adott zárási utasítás, amikor a pozíciók a kötésállományból is kivezetik.
Nettó pozícióvezetés esetén a likvidáció automatikusan megtörténik.
Az opciók lezárása az opciós pozíció lehívásával valósul meg, ekkor a pozíciót kivezetik és megtörténik a teljesítés az opció jogosultja és kötelezettje között. Határidős alapú opciók lehívása esetén az opció jogosultjának és kötelezettjének pozíciós számláján megnyitják az opció mögöttes termékének megfelelő határidős pozíciókat. Határidős alapú opciók esetén ekkor történik az opciós prémium fizetése is.
A lejárat előtt a klíringtagoknak lehetőségük van pozícióik irányított feladására. A BÉT Azonnali adásvételi formaszerződését kitöltve, a nyitott pozíciót egymás között átadva, a fizikai feladás bekerül a Függő delivery tételek közé, a termék leszállítása a szerződést aláíró eladó/vevő között történik.
A lejáratig le nem zárt fizikai szállításos pozíciók (pl. részvény, notional, gabona) csak fizikai szállítással teljesíthetők. Szállításos teljesítés esetén az eladó félnek fizikailag kell leszállítania az ügylet mögöttes termékét (deviza, értékpapír vagy árucikk). A deviza, illetve az értékpapír fizikai szállítása, számlák közötti átírással rendezhető, míg az áru leszállítása megvalósulhat közraktárjegy átruházása útján, illetve tényleges fizikai szállítás módjában is. A vevő köteles a leszállított terméket átvenni, és annak ellenértékét megfizetni az eladó számára.

Az értékpapírra szóló fizikai teljesítéses ügyletek esetében a lejáratot követő elszámolási napon (részvény T+3 nap, hitelpapír T+2 nap) eladói pozícióban lévő fél köteles 10.00 óráig a pozíció-szegregálásnak megfelelően, az értékpapírra vonatkozó számláján biztosítani a kereskedett értékpapírt, míg a vételi pozícióban lévő fél az értékpapír-mennyiség ellenértékét, szintén a pozíció-szegregálásnak megfelelően köteles a vételár letéti számláján elhelyezni.
(Banki tétel esetében az MNB-nél vezetett pénzszámla VIBER-en keresztül terhelődik.)

Azonnali ügylet is köthető a BÉT-en, az üzlet a Függő delivery tételek közé kerül, a nyitott pozíciók között nem szerepel, alapbiztosíték, árkülönbözet-elszámolás, garanciavállalás nincs mögötte.

A gabona instrumentumok teljesítése történhet fizikai szállítással (delivery/egyetlen körös sorsolással), vagy (elfogadott közraktár által kiállított) közraktári jeggyel/ 2 delivery körös sorsolással. Azon termékek esetében, ahol a BÉT nem írja elő a közraktárjegyes teljesítést, a KELER KSZF nem garantálja a fizikai teljesítést, ebben az esetben az ügyleteket a lejáratkori elszámolóárig rendezi, s ezt követően az ügyletek azonnali ügyletnek minősülnek.

A delivery = szállítás lebonyolítása alapvetően kétféleképpen történhet. Az egyik esetben a szállítási hónapot megelőző utolsó tőzsdenapig a le nem zárt határidős pozíciók és az adott napon lehívott és kiosztott spot alapú opciók vonatkozásában az elszámolóház a klíringtagok között létrehozza a közvetlen fizikai szállításra irányuló adásvételi jogviszonyt oly módon, hogy előre meghatározott - ún. sorsolásos - módon egymáshoz rendeli a pozíció alaptermékének szállítására, illetve annak átvételére köteles eladó és vevő tagokat. A teljesítés az így párokba rendezett eladók és vevők között megy végbe. A másik esetben az elszámolóház nem rendeli egyértelműen egymáshoz az eladókat és a vevőket, hanem minden fél az elszámolóháznak teljesíti kötelezettségét (ez a közraktárjegyes teljesítés), amely ezt követően tényleges teljesítőként szintén teljesíti szállítási, illetve fizetési kötelezettségét a klíringtagok számára.
A delivery =szállítás  tételek teljesítése T+45 nap, a szállítási ciklus meghosszabbítható a vevő/eladó közös nyilatkozata alapján. Alapbiztosíték a szállítás befejezéséig a KELER-nél marad.

További információ

tozsdeielszamolas@keler.hu