Hírlevél regisztráció

BÉT Nyitott Kötésállomány
Chart.
Éves Grafikon
OTC (Napi forgalom, Kötésszám)
Chart.
Éves Grafikon
PénzSztár

KELER nyitólap :: Kibocsátói szolgáltatások :: Központi értékpapír nyilvántartás

Központi értékpapír-nyilvántartás

A központi értékpapír-nyilvántartási tevékenység keretében a KELER nyilvántartja:

  • a belföldön dematerializált formában előállított értékpapírok adatait,
  •  a belföldön nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó által rendelkezésére bocsátott adatokat,
  •  az ISIN azonosítókhoz kapcsolódó adatokat, valamint,
a letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok listáját.
A kibocsátó haladéktalanul köteles bejelenteni a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az értékpapír-sorozat, illetve a kibocsátó adataiban történt változást a KELER, mint az ISIN azonosító kiadására kijelölt szervezet számára.
A KELER az általa nyilvántartott adatokról mind belföldre, mind külföldre adatszolgáltatási tevékenység folytatására köteles és jogosult, melyhez a központi értékpapír nyilvántartás adatait veszi alapul. .
Minden piaci szereplő számára fontos a KELER-hez bejelentett értékpapíradatok folyamatos karbantartása, különös tekintettel a kibocsátó nevének és   címének megváltozására, az értékpapír-sorozatok kibocsátott névértékének változásának, az értékpapír-sorozatok átalakulásának, illetve megszűnésének bejelentése és azok nyilvántartásba vétele. A kibocsátóknak jogszabályi
kötelezettsége az általa kibocsátott értékpapírok vonatkozásában bekövetkezett bármilyen változás KELER, mint központi értktár számára történő bejelentése, de az értékpapírok későbbi kezelése során esetlegesen  felmerülő problémák is elkerülhetők, ha a változásokról a KELER-t kellő időben tájékoztatják.
 
A KELER prudens működése megfelelő garanciát jelent az általa befogadott értékpapírok vonatkozásában (pl.: amennyiben azokat biztosítékként, fedezetként ajánlják fel vagy szabályozott piacra kívánják azt bevezetni, stb.), az így kialakult bizalom fenntartását a KELER továbbra is elengedhetetlennek tartja. Ugyanakkor ezzel együtt szeretné támogatni az értékpapír-fogalom bővülésével (Ptk. 6:565. §)  megnyíló piaci innováció lehetőségét, így az új, értékpapírnak minősülő befektetési eszközök tőkepiacon való megjelenését is, ezért a jövőben a kibocsátott értékpapírok aszerint kerülnek megkülönböztetésre, hogy mennyire ellenőrzött a kibocsátás körülménye. A KELER a megkülönböztetést az alábbiak szerint valósítja meg
4    „A” típusú értékpapír: a jogszabályban nevesített, a Tpt. hatálya alá tartozó dematerializált értékpapírok, azaz részvény, kötvény, befektetési jegy, jelzálog-levél, kockázati tőkealap-jegy, kincstárjegy, kincstári takarékjegy, letéti jegy.
4   „B” típusú értékpapír: olyan dematerializált értékpapír, amely valamely „A” típusú értékpapír mögöttes terméke vagy azok kombinációja, és amelynek kibocsátója értékpapír-piaci felügyelő hatóság  engedélyével rendelkezik;
4   „C” típusú értékpapír: valamennyi egyéb, a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kibocsátott dematerializált értékpapír.
Amennyiben az értékpapír fenti típusok szerinti besorolásával a kibocsátó nem ért egyet, úgy annak felülvizsgálatát kezdeményezheti.
 


A szolgáltatás részletezése
 
4   A KELER a kibocsátó bejelentése alapján vezeti át nyilvántartásában az értékpapírra, illetve kibocsátóra vonatkozó adatok változását.
4   Annak érdekében, hogy a központi értékpapír-nyilvántartás mindig a hatályos adatokat tartalmazza, a kibocsátók kötelesek a KELER felé a korábban bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat is haladéktalanul bejelenteni
4   A központi értékpapír-nyilvéntartás a kibocsátói bejelentésekre épül., így a KELER nem felel az abban nyilvántartott adatokért.
4   Dematerializált értékpapír-sorozatban történt  adatváltozás átvezetésére csak a sorozathoz kapcsolódó dematerializációs esemény (pl. rábocsátott értékpapírok keletkeztetése) végrehajtásával egyidejűleg kerül sor. Amennyiben a kibocsátó dematerializált értékpapírra vonatkozó adatváltozást úgy jelent be, hogy azzal együtt nem kezdeményezi a kapcsolódó dematerializációs esemény végrehajtását, ebben az esetben a KELER tájékoztatja a kibocsátót a dematerializációs esemény végrehajtására vonatkozó kötelezettségéről.
 
4    Letiltott és semmissé nyilvánított értékpapírok központi nyilvántartása
A KELER-hez beérkező közjegyzői végzések alapján a KELER nyilvántartja, valamint közzéteszi azon értékpapírok adatait, amelyek közjegyzői letiltás alatt állnak, valamint amelyeket a közjegyző semmissé nyilvánított. A KELER az adatok valódiságáért, tartalmi elemeiért semminemű felelősséget nem vállal, azok tájékoztató jellegűek.

Mit kell tennie az ügyfélnek, ha a szolgáltatást igénybe kívánja venni?

A kibocsátó nyomdai úton előállított értékpapírok vonatkozásában Változás bejelentő lap központi értékpapír nyilvántartáshoz elnevezésű nyomtatványon jelenti be az adatváltozást. Dematerializált értékpapírok vonatkozásában a kibocsátó dematerializációs esemény végrehajtásánakkezdeményezi az adatváltozást.

További infromáció

Kibocsátói Osztály
kibo@keler.hu

Kapcsolódó letölthető dokumentumok

Formanyomtatvány értékpapíradatok és kibocsátói adatok változásának KELER Zrt. részére történő bejelentéséhez 

ISIN-adatlapigénylő nyomtatvány

ISIN Formanyomtatvány

További hasznos linkek, információk

www.pszaf.hu
www.kozzetetelek.hu